Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas

  • Titulinis
  • Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas
Atgal

Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų (toliau – SSM) tinklas buvo įkurtas 2002 metais.

Sveikatą stiprinanti mokykla – tai mokykla, kurios visa bendruomenė, pasitelkdama veiklos partnerius, siekia stiprinti mokyklos bendruomenės narių fizinę, protinę bei dvasinę sveikatą, kuriant sveikatai palankią fizinę ir psichosocialinę aplinką.

SSM tinklas – tai bendradarbiavimo ir partnerystės išraiška tarp organizacijų ir žmonių, kuriuo siekiama tobulinti sveikos gyvensenos mokymo/si procesą ir stiprinti sveikatą. Tinklas  suteikia galimybę pasinaudoti gilesne ir įvairesne profesine patirtimi, naujomis idėjomis, didesniais ištekliais bei resursais, užtikrina individų tarpusavio pasitikėjimą, padeda pasiekti geresnių rezultatų, įsivertinti, palyginti, reflektuoti, tikslingai organizuoti veiklą.  Tinklo veiklos filosofija - mokomės vieni iš kitų, mokomės kartu su kitais, mokomės ir dirbame dėl kitų.

Kauno rajono SSM tinklas šiuo metu apjungia 42 ikimokyklinio, pradinio ir bendrojo ugdymo įstaigas. Jo tikslas - stiprinti moksleivių sveikatą, gilinti sveikatos žinias ir įgūdžius, bendromis mokytojų, medikų, šeimos ir visuomenės pastangomis kurti integruotą, viską apimančią sveikatos stiprinimo ir ugdymo sistemą per vaikų ugdymo institucijas.

Tinklo veikla apima du lygmenius: rajoninį ir mokyklinį. Švietimo centras yra šios veiklos koordinatorius, t.y. kartu su su strateginės grupės nariais rengia tinklo metų programą, ataskaitas, projektus, organizuoja rajoninius renginius (konkursus, „sveikatingumo bangas“, sveikatingumo žygiai, stovyklos, varžybas, paskaitas, seminarus, konferencijas, idėjų muges, tyrimus, parodas, edukacinės gerosios patirties išvykos ir pan.) mokiniams, mokytojams ir kitiems bendruomenės nariams sveikos gyvensenos temomis. Taip pat yra  rengiama mokytojams ir tėvams metodinė medžiaga, leidžiami leidiniai, kuriamos mokymų priemonės. Švietimo centras, bendradarbiaudamas su rajono SSM-is, siekia, kad veikla tiek rajono, tiek mokyklų lygmenyje būtų vykdoma kokybiškai. Todėl organizuoja mokyklų įsivertinimo procesą, analizuoja duomenis metinėse konferencijose, skatina mokyklas tobulinti savo veiklą. Kiekviena tinkle esanti mokykla turi savo koordinatorių ir koordinacinę tarybą, rengia įstaigos strategines 3-5 metų sveikatos stiprinimo programas, kurios apima įvairias sritis (fizinis aktyvumas ir kūno kultūra, sveika fizinė aplinka; sveika mityba; tabako, alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencija;  nelaimingų atsitikimų, traumų, streso prevencija; prievartos, patyčių prevencija; rengimas šeimai ir lytiškumo ugdymas; užkrečiamųjų ligų prevencija; vartojimo kultūros ugdymas; socialinė ir emocinė sveikata) ir aktyviai dalyvauja tinklo bendruose renginiuose.