Projektai2018 metai - „Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų bendruomenių socialinių ir emocinių kompetencijų tobulinimas (II etapas)“

Projekto tikslas – tobulinti Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų (toliau – SSM) tinklo bendruomenių (mokinių, mokytojų ir tėvų) socialines emocines kompetencijas.

Uždaviniai:

 
 1. Kelti SSM koordinacinės grupės narių kompetenciją, organizuojant tęstinius mokymus (24 akad. val. programa).
 2. Vykdyti sveikatingumo ugdymo veiklas SSM tinklo mokyklose

Projekto veiklos:
 
 1. Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas praktiškai – organizuoti edukacinę išvyką-seminarą į Aukštaitijos regiono ikimokyklinę(-es) ir bendrojo ugdymo įstaigą (-as).
 2. Organizuoti tęstinę kvalifikacijos tobulinimo programą, skirtą SSM koordinacinės tarybos nariams.
 3. Organizuoti nacionalinę konferenciją „Socialinės emocinės sveikatos ugdymas geros mokyklos koncepcijos kontekste“.
 4. Organizuoti socialinės emocinės sveikatos renginius mokyklose mokiniams, tėvams, mokytojams pagal pateiktą mokyklų renginių sąrašą ir aprūpinti priemonėmis pagal veiklas.
 5. Organizuoti mokinių idėjų mugę „Socialinės emocinės sveikatos ugdymo sėkmės istorijos rajono mokyklose.

Daugiau apie projektą rasite čia.

SSM banga per Lietuvą ir Kauno rajoną.

2017 metai - „Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų bendruomenių socialinių ir emocinių kompetencijų tobulinimas“
Projekto tikslas – tobulinti Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų (toliau – SSM) tinklo bendruomenių narių socialines ir emocines kompetencijas.
Projekto metu organizuojami kvalifikacijos tobulinimo seminarai (24 akad. val.), edukacinė išvyka – gerosios patirties seminaras Klaipėdos rajono ugdymo įstaigose SSM koordinatoriams ir nariams, mokinių sveikatingumo idėjų mugė, mokyklų veiklos įsivertinimas, duomenų analizė bei konferencija. 2017 m. SSM dalyvauja ne tik rajono lygmens renginiuose, bet ir organizuoja įvairias edukacines priemones savo mokyklose. .
2017 m. Kauno rajono SSM renginių, skirtų socialinių emocinių kompetencijų tobulinimui, sąrašas

Kauno rajono švietimo centro įgyvendintos priemonės „Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų bendruomenių socialinių ir emocinių kompetencijų tobulinimas (i etapas)“ pagal visuomenės rėmimo specialiąją programą ataskaita
2016 metai - ,,Sveikos gyvensenos įgūdžių stiprinimas ir bendruomeniškumo skatinimas Kauno rajono sveikatą stiprinančiose mokyklose“
Projektas parengtas remiantis 39 SSM (sveikatą stiprinančių mokyklų) partnerystės principu. 2016-ieji Lietuvoje paskelbti vietos bendruomenių metais. Prioritetinė sritis - mokyklų bendruomenių narių (mokytojų, mokinių, tėvų, techninio personalo) sveikatos stiprinimas bei sveikos gyvensenos įgūdžių diegimas.
Sveikatą stiprinančių mokyklų (SSM) ugdytiniai (3500) ir mokyklų sveikatos konsultantai pa tobulins sveikatos saugojimo ir bendruomeniškumo stiprinimo įgūdžius. Bus tobulinamas sveikos gyvensenos ugdymo procesas bei formuojamos teigiamos sveikos gyvensenos nuostatos.
Kauno rajono SSM veikla ir projekto rezultatai bus apibendrinti konferencijoje „Bendruomeniškumas – esminis veiksnys sveikatos stiprinimo procese“ .
2015 metai - „Sveikatos saugojimo kompetencijos ugdymas kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų bendruomenėse”

Projektas „Sveikatos saugojimo kompetencijos ugdymas Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų bendruomenėse“ parengtas remiantis 39 SSM (sveikatą stiprinančių mokyklų) partnerystės principu. Projektą sudaro šios struktūrinės dalys:

 • Sveikatą stiprinančių mokyklų koordinacinės tarybos narių sveikos gyvensenos ugdymo kompetencijų tobulinimas;
 • Gerosios patirties sklaidos renginiai Sveikatą stiprinančiose mokyklose SSM;
 • Konkursų mokiniams ir jų tėvams sveikatą stiprinančiose mokyklose organizavimas;
 • Ataskaitinės SSM bendruomenių narių konferencijos organizavimas;
 • Sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos įsivertinimas/vertinimas ir aktyviausiai šiame tinkle dirbančių ugdymo įstaigų apdovanojimas Kauno rajono SSM tinklo vėliavomis

Projekto tikslas – formuoti sveikatos saugojimo kompetencijas lemiančias nuostatas SSM bendruomenėse.

Tikslinės grupės: mokyklų sveikatos ugdymo koordinacinės tarybos nariai (mokyklų vadovai, visuomenės sveikatos specialistai, socialiniai pedagogai, psichologai, kūno kultūros bei kitų mokomųjų dalykų mokytojai, tėvai, rėmėjai, mokiniai bei ikimokyklinių ugdymo įstaigų ugdytiniai). Planuojama į projekto veiklą įtraukti apie 3000 - 4000 dalyvių.

2014 metai - „Teigiamų sveikos gyvensenos vertybinių nuostatų formavimas tobulinant sveikos gyvensenos ugdymo procesą Kauno rajono ugdymo institucijose (SSM)“

Projektas „Teigiamų sveikos gyvensenos vertybinių nuostatų formavimas tobulinant sveikos gyvensenos ugdymo procesą Kauno rajono ugdymo institucijose (SSM)“ parengtas remiantis 40 SSM (sveikatą stiprinančių mokyklų) partnerystės principu. Projektas yra tęstinis. Jį sudaro šios struktūrinės dalys:

 
 • Sveikatą stiprinančių mokyklų koordinacinės tarybos narių sveikos gyvensenos ugdymo kompetencijų tobulinimas;
 • Praktikumų sveikatą stiprinančių mokyklų koordinacinės tarybos nariams organizavimas;
 • Edukacinio paketo mokytojams parengimas;
 • Sveikatingumo pertraukų mokiniams organizavimas;
 • SSM gerosios patirties sklaida;
 • Rajoninės SMM mokinių ir mokytojų konferencijos organizavimas;
 • Sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos įsivertinimas/vertinimas ir aktyviausiai šiame tinkle dirbančių ugdymo įstaigų apdovanojimas Kauno rajono SSM tinklo vėliavomis.
Projekto tikslas – formuoti teigiamas vertybines nuostatas skatinant sveikos gyvensenos saviugdą bei tobulinant sveikos gyvensenos ugdymo procesą Kauno rajono ugdymo institucijose (SSM).
Tikslinės grupės: mokyklų sveikatos ugdymo koordinacinės tarybos nariai (mokyklų vadovai, visuomenės sveikatos specialistai, socialiniai pedagogai, psichologai, kūno kultūros bei kitų mokomųjų dalykų mokytojai, tėvai, rėmėjai, mokiniai bei ikimokyklinių ugdymo įstaigų ugdytiniai). Planuojama į projektą įtraukti apie 2500 - 3000 dalyvių.
Numatomos veiklos formos: kvalifikacijos tobulinimo programos, seminarai-praktikumai koordinacinės tarybos nariams, sveikatingumo pertraukos mokiniams, leidinys mokytojams, konferencija ugdymo institucijų bendruomenių nariams, edukacinė išvyka sveikatos ugdytojams.
Numatomas rezultatas: sveikatą stiprinančių institucijų ugdytiniai (2500) ir mokyklų koordinacinių tarybų nariai (500) tobulins sveikos gyvensenos ugdymo kompetencijas ir ugdysis teigiamą požiūrį į sveiką gyvenseną. Bus tobulinamas sveikos gyvensenos ugdymo procesas bei formuojamos teigiamos sveikos gyvensenos nuostatos. Projekto veiklos atlieps bendras Lietuvos Respublikos Vaikų sveikatos metų (2014) sveikatos stiprinimo priemones (Lietuvos Respublikos Vyriausybės Vaikų sveikatos metų sveikatos stiprinimo priemonių planas). Atlikus kokybinį Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos įsivertinimą/vertinimą, efektyviausiai dirbančioms sveikatos ugdymo srityje įstaigoms bus įteiktos vėliavos.
Produktai: parengtas ir išleistas edukacinis paketas mokytojams ,,Sveikos gyvensenos ugdymas 5-6 klasėse“, paskelbti straipsniai masinės informacijos priemonėse.
2013 metai - „Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas: nuo žinių iki įgūdžių"

Projektas „Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas: nuo žinių iki įgūdžių“ parengtas, remiantis 39 SSM (sveikatą stiprinančių mokyklų) partnerystės principu. Projektas yra tęstinis. Jį sudaro šios struktūrinės dalys:

 
 • sveikatą stiprinančių mokyklų konsultantų sveikatos raštingumo žinių stiprinimas;
 • SSM gerosios patirties sklaida;
 • renginių, skirtų Lietuvos SSM 20-mečiui paminėti, organizavimas;
 • konkursų ir parodų rengimas;
 • rajoninės SMM mokinių ir mokytojų konferencijos organizavimas;
 • projekto viešinimas.
Projekto tikslas – stiprinti Kauno rajono vaikų, jaunimo ir mokytojų sveikatos kultūros žinias bei formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, skatinant aktyvų bendradarbiavimą tarp sveikatą stiprinančių mokyklų (toliau – SSM).
Tikslinės grupės: mokytojai, sveikatos konsultantai, mokiniai bei ikimokyklinių ugdymo įstaigų ugdytiniai. Planuojama į projektą įtraukti apie 2100 dalyvių.
Numatomas rezultatas: Sveikatą stiprinančių institucijų ugdytiniai (1650 mokinių) ir mokytojai tobulins (450 mokytojų) sveikatos kultūros žinias ir sveikos gyvensenos įgūdžius. Bus išryškinti mokymosi sveikatą stiprinančioje mokykloje privalumai. Projekto veiklos atlieps bendrus Lietuvos Respublikos Sveikatingumo metų visuomenės sveikatos stiprinimo renginius.
Produktai: parengta ir išleista gerosios praktikos knyga, skirta SSM 20- mečiui paminėti (39 Kauno rajono SSM), paskelbti straipsniai masinės informacijos priemonėse. Parengta mokinių sukurtų reklaminių vaizdo klipų apie SSM kompaktinė plokštelė, ikimokyklinių ir pradinių mokyklų vaikų piešinių ir skanduočių aplankas; parengtas TV diskusijos video reportažas.