Programos

Švietimo darbuotojamsKvalifikacijos tobulinimo programos
Nr. Programos pavadinimas Val. Dalyvių tikslinė grupė
1 Akordeonų klasifikacijos ir sandaros ypatumai 6 Muzikos mokytojai
2 Amerikos gamta, gyventojai, ūkis ir problemos 6 Geografijos mokytojai
3 Anglų kalbos A2/B1 lygio suaugusiųjų mokymo programa 50 Dalykų mokytojai
4 Anglų kalbos pradžiamokslis - A1 lygis 72 Dalykų mokytojai
5 Aplinka autizmo spektro sutrikimą turinčio vaiko ugdyme: efektyvaus ugdymo praktika 6 Pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos
6 Asmens duomenų apsauga įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (ES) 2016/679: teisiniai aspektai 6 Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos
7 Autistiškas vaikas bendrojoje klasėje. Galimybės ir iššūkiai 6 Pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; mokyklų bendruomenės, komandos; švietimo pagalbos specialistai
8 Autizmo spektro sutrikimai ir ugdymo strategijos 12 Priešmokyklinio, pradinio ugdymo pedagogai, specialieji pedagogai, logopedai, dalykų mokytojai
9 Bendradarbiaujanti bendruomenė kaip geros mokyklos prielaida 40 Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos
10 Biblioterapija ir biblioteka 6 Mokyklų bibliotekininkai
11 Darbas Smart aplinkoje: naujausios programos ir įrengimai 6 Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos
12 Darbo ir gyvenimo iššūkių įveikimas remiantis kognityvine elgesio terapija 6 Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai
13 Dokumentų rengimas ir efektyvus valdymas švietimo įstaigose. Darbo kodekso pakeitimų praktinis taikymas 6 Mokyklų vadovai, raštvedybos specialistai
14 Duomenų naudojimas mokykloje. Kaip siekti geresnės ugdymo(si) kokybės? 18 Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, mokyklų bendruomenės komandos
15 Edukacinės bei mokymosi aplinkos kaip „trečiojo pedagogo“ vaidmuo mokymui/si ikimokyklinėje/priešmokyklinėje įstaigoje 6 Mokytojai, mokslinių konkursų laimėtojai, nepriklausomi tyrėjai, mokslininkai, išoriniai ekspertai/konsultantai
16 Efektyvi komunikacija ir pažangiausi susikalbėjimi būdai 6 Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; mokyklų bendruomenės komandos;
17 Emocijų dizainas ugdyme 6 Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos
18 Emocijų ir elgesio problemų turinčių vaikų pozityvaus elgesio ugdymo galimybės 6 Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai
19 Emocinio intelekto ir socialinių emocijų kompetencijų ugdymas 6 Institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai
20 Emocinio intelekto lavinimas per komunikavimo metodus artimoje aplinkoje 6 Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos
21 Emocinio intelelkto lavinimas mokykloje, naudojant Limbinio mokymo(si) sistemą 24 Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; mokyklų bendruomenės komandos;
22 Fortepijoninės programinės muzikos interpretacijos 6 Muzikos mokytojai
23 Gabių mokinių atpažinimas ir ugdymas - pagrindinės kryptys ir galimybės 6 Pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai
24 Gabių vaikų samprata, atpažinimas ir ugdymas 6 Dalykų mokytojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai
25 Google paslaugos. „Google“ dokumentai pamokoje ir mokytojo darbe 6 Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai
26 Google paslaugos: svetainė ir tinkaraštis ugdymo procese 6 Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; mokyklų bendruomenės komandos
27 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbos raida ir kalbos sutrikimų prevencija 6 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai
28 Individualios mokinių pažangos stebėsenos sistema VIP 6 Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos
29 Inovacijų diegimas ikimokyklinėje/priešmokyklinėje įstaigoje: turinio aspektas 6 Ankstyvasisi/ikimokyklinis/priešmokyklinis ugdymas; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; formalių ir neformalių būrelių, studijų vadovai bei pedagogai, dirbantys su ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais
30 Įsivertinimo rezultatų panaudojimas planuojant ir tobulinant mokyklos veiklą 6 Institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai
31 Įstaigos mikroklimato gerinimas. Komandinis darbas 6 Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos
32 Išmaniųjų įrenginių panaudojimo ugdyme perspektyvos 6 Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai
33 Išmokimo stebėjimas 6 Dalykų mokytojai; mokyklų bendruomenės komandos
34 Jaunųjų tyrėjų ugdymas. „Aš - jaunasis mokslininkas“ 6 Pradinio ugdymo mokytojai, institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai
35 Kai jaunimas nieko nenori: kaip motyvuoti moksleivius mokytis? 6 Dalykų mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos; pagalbos mokiniui specialistai
36 Kaip bendrauti su ugdytinių tėvais? 6 Pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; mokyklų bendruomenės komandos
37 Kaip išlaisvinti savo ir vaikų talentus? 6 Institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai
38 Kaip motyvuoti vaikus mokytis kalbos? Kalbos mokymo strategijos 6 Užsienio kalbų mokytojams
39 Kaip sudominti mokinį matematika ir stiprinti jo mokymosi motyvaciją. Darbas su matematikos vadovėliu „Formulė“ - patogu mokytojui, įdomu mokiniui. 6 Matematikos mokytojai
40 Kaip taikyti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos kokybės standartus? 6 Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos
41 Kaip tapti matomam? Šiuolaikiško mokytojo įvaizdžio kūrimas: įspūdis - įvaizdis - reputacija " 6 Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos
42 Kas yra gera pamoka? 8 Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos
43 Kaunas - laikinoji sostinė. Modernizmo link. 6 Istorijos, pilietinio ugdymo, dailės, geografijos mokytojai.,
44 Klasės auklėtojas ir socialinių įgūdžių ugdymas 6 Dalykų mokytojai, klasių vadovai
45 Klasės auklėtojas? Ar toliau misija (ne)įmanoma 6 Klasių auklėtojai, mokyklų vadovai
46 Kompiuterinio raštingumo kursai žinioms pagilinti 30 Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai
47 Kompiuterinio raštingumo pradžiamokslis 40 Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai
48 Koriukai, jų atlikomo technologija. "Manipuliacijos" medžiaga 6 Technologijų mokytojai
49 Lyderystės laboratorija 6 Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; mokyklų bendruomenės komandos;
50 Lietuva pasaulyje - pasaulis Lietuvoje 6 Geografijos mokytojai
51 Literatūros dėstymo ir rengimo rašiniams metodika 9-12 klasėse 6 Lietuvių kalbos mokytojai
52 Mokyklos veiklos kokybės įsivertinima: duomenimis grįstų sprendimų priėmimas ir įgyvendinimas 18 Mokyklų bendruomenės komandos
53 Mokyklų vadovų rezervo mokymai 60 Mokytojai, pavaduotojai, ketinantys tapti mokyklų direktoriais
54 Mokymą aktyvinančių metodų taikymas pamokose 6 Mokyklų bendruomenės komandos
55 Mokymas(is) tiriant - kaip naujosios kartos (Z) vaikų ugdymo metodas 6 Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos
56 Mokymosi meditacija: kaip padėti mokiniams mokytis ir išmokti? 6 Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai
57 Mokymosi motyvacijos skatinimo būdai. Kaip padėti mokiniui patirti mokymosi sėkmę? 6 Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; mokyklų bendruomenės komandos
58 Mokymosi motyvacijos stiprinimas bei mokinių įgytų žinių taikymas remiantis turimomis žiniomis ir gyvenimo praktika. 6 Dalykų mokytojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai
59 Mokymosi proceso organizavimas ir valdymas skaitmeninėje mokymosi aplinkoje 24 Mokytojai, dėstytojai, asistentai bei kiti kursų autoriai, rengiantys arba rengsiantys, teikiantys arba teiksiantys mokymosi procesą VMA MOODLE aplinkoje
60 Mokinio individuali pažanga, akcentuojant formuojamąjį vertinimą ir mokymosi strategijas. Pažangos duomenų panaudojimas tobulinant pamokos, mokyklos veiklą. 6 Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; mokyklų bendruomenės komandos;
61 Mokinio pažangos matavimas - svarbi ugdymo proceso dalis 6 Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; mokyklų bendruomenės komandos;
62 Mokinių asmeninės pažangos vertinimas mokymosi motyvacijos ir pasitikėjimo savimi stiprinimo aspektu 12 Dalykų mokytojai
63 Mokinių individualios pažangos (į)vertinimas 6 Pradinio ugdymo mokytojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos
64 Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 6 Dalykų mokytojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai
65 Mokinių savivaldus mokymasis: kaip ugdyti mokėjimą mokytis? 6 Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; mokyklų bendruomenės komandos;
66 Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimo kryptys 12 Silpną geros mokyklos požymių raišką turinčioms mokykloms, kuriose bus vykdomas išorinis rizikos vertinimas
67 Mokinių vertinimas ir įsivertinimas pamokoje 6 Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos, pagalbos mokiniui specialistai
68 Mokytojo pasiruošimas pamokai: nuo planavimo iki įgyvendinimo. 6 Dalykų mokytojai, pradinio ugdymo mokytojai, mokyklų bendruomenės komandos
69 Mokytojų ir tėvų vaidmuo mokinių mokymosi motyvacijos skatinimui 6 Dalykų mokytojai, mokyklų bendruomenės komandos, tėvai
70 Nauji iššūkiai pamokos sėkmei 18 (12, 6) Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos
71 Neuromokslai apie socialines ir emocines kompetencijas: kas čia „Režisierius“? 12 Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos
72 Pa(si)dalytosios lyderystės įgyvendinimo švietimo įstaigoje galimybės ir problemos. 6 Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; mokyklų bendruomenės komandos;
73 Pamokos kokybės valdymo ir pasiekimų pokyčio matavimo praktika, siekiant ugdymo kokybės“ 6 Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; mokyklų bendruomenės komandos;
74 Pamokos kokybės valdymo ir pasiekimų pokyčio matavimo praktika, siekiant ugdymo kokybės“ 8 Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos
75 Pedagogo metinės veiklos vertinimo ataskaitos rengimas ikimokyklinėje/priešmokyklinėje įstaigoje 6 Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai;
76 Pedagogų ir tėvų bendradarbiavimas ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikus 6 Institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai
77 Personalizuotas, individualizuotas, diferencijuotas mokymas siekiant vaiko ūgties 6 Dalykų mokytojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos
78 Planšečių taikymas priešmokyklinio ir pradinio ugdymo procese" 6 Pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai
79 Pozityvaus mąstymo strategijos - šiuolaikinio pedagogo sėkmingos veiklos pamatas 6 Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos
80 Pozityvios komunikacijos ir emocijų navigacijos principai 6 Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos
81 Pozityvių santykių kultūra mokykloje, efektyvi komunikacija ir motyvacija 6 Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos
82 Ritminių žaidimų taikymas klausantis ir atliekant muzikinius kūrinius. Imitacinio dainavimo privalumai. 6 Muzikos mokytojai
83 Santaikos pedagogika: kuriantis, sklandus ir harmoningas bendravimas ir bendradarbiavimas artimiausioje vaiko aplinkoje 12 Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; mokyklų bendruomenės komandos;
84 Sėkminga pamoka 6 Dalykų mokytojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai
85 Skaičiuoklė MS Excel. Giliname žinias 6 Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos
86 Skaitymo ir rašymo sutrikimų įveikos būdai ir metodai“ 12 Priešmokyklinio, pradinio ugdymo pedagogai, specialieji pedagogai, logopedai, dalykų mokytojai
87 Skaitymo strategijos ir jų mokymas per matematikos ir gamtos mokslų pamokas 18 Matematikos, gamtos mokslų mokytojai
88 SMART interaktyvios lentos pritaikymas ugdyme" 6 Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; Institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai
89 Socialiniai vaidmenys ir perdegimo sindromas 6 Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; mokyklų bendruomenės komandos;
90 Socialinio ir emocinio ugdymo plėtojimas pamokoje 18 Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai
91 Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas lavinant Emocinį intelektą (EQ) 40 Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos
92 Socialinių ir emocinių kompetencijų tobulinimas mokykloje 18 Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos
93 Stresas ir perdegimas pedagogo darbe 6 Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; mokyklų bendruomenės komandos; psichologai, socialiniai pedagogai
94 Streso ir įtampos valdymas darbe 6 Dalykų mokytojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos
95 Suaugusiojo vaidmuo paauglio gyvenime 6 Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos; profesijos mokytojai; pagalbos mokiniui specialistai
96 Sunkūs ir nevaldomi vaikai - mūsų didieji mokytojai 6 Pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos
97 Šiandieninių vaikų ugdymo labirintai - iššūkis tėvams ir mokytojams 6 Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos
98 Šventė kitaip 6 Dalykų mokytojai (nurodyti dalyką) (muzikos, teatro), Pradinio ugdymo mokytojai, Institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai
99 Teisės ir pareigos darbdaviams pagal naująjį darbo kodeksą: ką turi žinoti biudžetinių įstaigų vadovai 6 Biudžetinių įstaigų vadovai
100 Teisės ir pareigos darbdaviams pagal naująjį darbo kodeksą: ką turi žinoti švietimo įstaigų vadovai 6 Švietimo įstaigų vadovai
101 Tėvystės įgūdžių mokymų programa, skirta elgesio ir emocinių sunkumų turinčių paauglių tėvams 20 Tėvams
102 Tradiciniai ir judrieji žaidimai Lietuvoje 6 Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos; kultūros darbuotojai, etnografai, folkloro ansamblių vadovai
103 Ugdymas karjerai: mokytojų vaidmuo mokiniams renkantis profesiją 6 Klasių auklėtojai, socialiniai pedagogai, psichologai, profesinio orientavimo specialistai; mokyklų bendruomenės komandos
104 Ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas 6 Dalykų mokytojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai
105 Ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas - skirtingų mokinių poreikių tenkinimo galimybė 8 Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai
106 Ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas - skirtingų mokinių poreikių tenkinimo galimybė 12 Dalykų mokytojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos; pagalbos mokytojui specialistai
107 Ugdymo organizavimo sėkmės kriterijai 6 Dalykų mokytojai
108 Ugdytinių individualios pažangos sustiprinimas ir įvertinimas 6 Pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai
109 Ugdomojo proceso planavimo ir realizavimo iš vaiko perspektyvos teoriniai ir praktiniai aspektai (ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas) 6 Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos
110 Ugdomojo proceso planavimo ir realizavimo iš vaiko perspektyvos teoriniai ir praktiniai aspektai (ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas) 6 Institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai
111 Universalios skaitymo strategijos, lanksčios taktikos ir individualūs sprendiniai mokant(is) socialinių ir gamtos mokslų įvairiose aplinkose 6 Istorijos, biologijos, chemijos, geografijos mokytojai
112 Vaiko amžiaus tarpsnio (2-5 metų) ypatumai ir pagalba 6 Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; mokyklų bendruomenės komandos
113 Veiklos kokybės įsivertinimo metodikos taikymas mokykloje 6 Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos
Edukacinės programos, vykdomos Lietuvoje (EL)

Nr.

Programos pavadinimas

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

EL-13

Lietuvos dvarų kultūrinio paveldo integracijos galimybės ugdymo procese

12

Dalykų mokytojai, pradinio ugdymo mokytojai, mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos

EL-14

 Kultūrinio ir gamtinio ugdymo patirtis Druskininkų ugdymo įstaigose

12

Dalykų mokytojai, pradinio ugdymo mokytojai, mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos

EL-15

-2

12

Institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai

EL-16

Kraštotyros, amatų ir tradicijų saugojimo, perdavimo, etninio ir patyriminio ugdymo patirtis Klaipėdos rajono švietimo įstaigose

12

Dalykų mokytojai, pradinio ugdymo mokytojai, mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos

EL-17

Žemaitijos dvarų kultūrinio ir istorinio paveldo panaudojimas tarpdalykinei integracijai

12

Dalykų mokytojai, pradinio ugdymo mokytojai, mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos

EL-18

Kultūrinis ir gamtinis paveldas  Žagarės regioniniame parke

12

Dalykų mokytojai, pradinio ugdymo mokytojai, mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos

Edukacinės programos, vykdomos ne Lietuvos Respublikos teritorijoje (EU)

Akreditacijos numeris

Pavadinimas

Apimtis

Dalyviai

AIKOS kodas 213001185, įsakymas Nr. VK-85  2017-08-24; pratęsta iki 2020-06-01* Specialiosios pedagoginės ir psichologinės pagalbos SUP turintiems mokiniams patirtis Vengrijos bendrojo ugdymo mokyklose 24 Švietimo įstaigų vadovai; dalykų mokytojai; pagalbos mokiniui specialistai
Nr. 213000762; 2016-04-28 įsakymas Nr. VK-59; pratęsta iki 2020-06-01* Švietimas ir pasaulio paveldo puoselėjimas Kroatijos Makarsko Andrije Kačica Miošica vidurinėje mokykloje 18 Dalykų mokytojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai
Nr. 213000761; 2016-05-03 įsakymas Nr. VK-61; pratęsta iki 2020-06-1* Gabių vaikų ugdymo patirtis Latvijos Rygos lietuvių vidurinėje mokykloje 16 Dalykų ir pradinio ugdymo mokytojai; Švietimo įstaigų vadovai; pagalbos mokiniui specialistai; neformaliojo ugdymo mokytojai
Akreditacijos Nr. 3910101988 (patvirtinta 2014 m. gegužės 2 d. UPC direktoriaus įsakymu Nr.VK-89) pratęsta iki 2020-06-1* Mišraus mokymo organizavimo patirtis Italijos ugdymo įstaigose 30 Dalykų mokytojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojai.
AIKOS kodas 213001157; Įsakymas Nr. VK-83 (2017-06-29); Galioja iki 2020-06-28 Mokinių skaitymo gebėjimų ugdymas: Suomijos patirtis 18 Bibliotekininkai, dalykų ir pradinio ugdymo mokytojai
ID kodas 220197 AIKOS kodas 213001558
Įsakymo numeris ir data: VK-111 (2018-06-28)
Galioja iki 2021-06-27
Kūrybiškumo ugdymas mokykloje: Lenkijos mokytojų patirtis 18 Švietimo įstaigų vadovai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; neformaliojo ugdymo mokytojai; pagalbos mokiniui specialistai; bibliotekininkai
ID kodas 220195 AIKOS kodas 213001559
Įsakymo numeris ir data: VK-112 (2018-07-04)
Galioja iki 2021-07-03
Įtraukiojo ugdymo sėkmė: elgesio ar (ir) emocijų sunkumų arba sutrikimų turinčių mokinių ugdymo patirtis Český Krumlov gimnazijoje 18 Švietimo įstaigų vadovai; dalykų mokytojai; pagalbos mokiniui specialistai

*2019 m. balandžio mėn. 4 d. Kauno rajono švietimo centro direktorės įsakymas Nr T1-69 "Dėl kvalifikacijos tobulinimo programų akreditacijos galiojimo pratęsimo".


Valstybės tarnautojams

Valstybės tarnautojams

Kauno rajono švietimo centro akredituotos valstybės tarnautojų kompetencijų tobulinimo programos
Nr. Programos pavadinimas Apimtis (val.)
VT-1 Organizacijos įvaizdžio kūrimas 8
VT-2 Darbo santykių teisinis reglamentavimas: darbo santykių įforminimas, vykdymas, pakeitimai ir nutraukimas; darbo ir poilsio laiko reglamentavimo teoriniai aspektai ir praktinės rekomendacijos 8
VT-3 Bendravimo ir bendradarbiavimo psichologiniai ypatumai valstybės tarnyboje 18
VT-4 Tarnybinis etiketas – valstybės tarnautojo įvaizdžio dalis. Valstybinės įstaigos reprezentavimo metodika 24
VT-5 Įstaigos dokumentų rengimas, tvarkymas ir apskaita: dažniausiai pasitaikančių klaidų analizė 8
VT-6 Valstybės tarnybos etika ir kovos su korupcija aktualijos 8
VT-7 Andragogikos pagrindai 18
VT-8 Gebėjimai, reikalingi derybų procese 8
VT-9 ECDL (7 moduliai) kompiuterinis raštingumas 60
VT-10 ECDL pradmenų (4 moduliai) kompiuterinis raštingumas 54
VT-11 Bendravimas su probleminiais klientais. Konstruktyvus konflikto sprendimas. Stresas ir jo įveikimo būdai 8
VT-12 Darbo santykių teisinio reglamentavimo naujovės ir jų praktinis taikymas 8
VT-13 Darbuotojų veiklos valdymas ir komandos darbo organizavimas. Veiklos optimizavimas šiuolaikinėmis sąlygomis 8
VT-14 2013-2015 m. Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų pristatymas 6
VT-15 (ES ir) Lietuvos antidiskriminacinė įstatyminė bazė 8
VT-16 Tarpkultūrinių kompetencijų ugdymas 8

Kultūros, švietimo ir sporto darbuotojams