Programos

Švietimo darbuotojamsKvalifikacijos tobulinimo programos

Nr.

Programos pavadinimas

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

KT-1

Kas yra gera pamoka?

8

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos

KT-2

Įsivertinimo rezultatų panaudojimas planuojant ir tobulinant mokyklos veiklą

6

Institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai

KT-3

Informacinis raštingumas ir jo svarba XXI a. mokykloje. Bibliotekininko vaidmuo

6

Mokyklų bibliotekininkai

KT-4

Auginame skaitymo džiaugsmą

12

Lietuvių kalbos ir pradinio ugdymo mokytojai, bibliotekų specialistai, mokyklų bendruomenės komandos

KT-6

Pedagogų ir tėvų bendradarbiavimas ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikus

6

Institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai

KT-7

Mokinių asmeninės pažangos vertinimas mokymosi motyvacijos ir pasitikėjimo savimi stiprinimo aspektu

12

Dalykų mokytojai

KT-8

Ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas – skirtingų mokinių poreikių tenkinimo galimybė

12

Dalykų mokytojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos; pagalbos mokytojui specialistai

KT-10

Emocijų ir elgesio problemų turinčių vaikų pozityvaus elgesio ugdymo galimybės

6

Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai

KT-14

Autistiškas vaikas bendrojoje klasėje. Galimybės ir iššūkiai

6

Pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; mokyklų bendruomenės, komandos; švietimo pagalbos specialistai

KT-16

Universalios skaitymo strategijos, lanksčios taktikos ir individualūs sprendiniai mokant(is) socialinių ir gamtos mokslų įvairiose aplinkose

6

istorijos, biologijos, chemijos, geografijos mokytojai

KT-17

Pamokos kokybės vertinimo kompetencijos tobulinimas

18

Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai

KT-18

Mokinių individualios pažangos (į)vertinimas

6

Pradinio ugdymo mokytojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos

KT-21

Streso ir įtampos valdymas darbe

6

Dalykų mokytojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos

KT-22

Klasės auklėtojas ir socialinių įgūdžių ugdymas

6

Dalykų mokytojai, klasių vadovai

KT-23

Kai jaunimas nieko nenori: kaip motyvuoti moksleivius mokytis?

6

Dalykų mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos; pagalbos mokiniui specialistai

KT-25

Mokymosi motyvacijos skatinimo būdai. Kaip padėti mokiniui patirti mokymosi sėkmę?

6

Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; mokyklų bendruomenės komandos

KT-26

Vaiko amžiaus tarpsnio (2-5 metų) ypatumai ir pagalba

6

Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; mokyklų bendruomenės komandos

KT-27

Individualios mokinių pažangos stebėsenos sistema VIP

6

Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos

KT-28

Šiandieninių vaikų ugdymo labirintai – iššūkis tėvams ir mokytojams

6

Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos

KT-29

Pozityvaus mąstymo strategijos – šiuolaikinio pedagogo sėkmingos veiklos pamatas

6

Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos

KT-32

Planšečių taikymas priešmokyklinio ir pradinio ugdymo procese"

6

Pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai

KT-33

Skaičiuoklė MS Excel. Giliname žinias

6

Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos

KT-34

„Google“ paslaugos. „Google“ dokumentai pamokoje ir mokytojo darbe

6

Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai

KT-35

„Google paslaugos: svetainė ir tinkaraštis ugdymo procese“

6

Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; mokyklų bendruomenės komandos

KT-36

SMART interaktyvios lentos pritaikymas ugdyme"

6

Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; Institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai

KT-38

Pozityvios komunikacijos ir emocijų navigacijos principai

6

Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos

KT-39

Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas lavinant Emocinį intelektą (EQ)

40

Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos

KT-42

Kompiuterinio raštingumo pradžiamokslis

40

Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai

KT-43

Kompiuterinio raštingumo kursai žinioms pagilinti

30

Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai

KT-45

Dokumentų rengimas ir efektyvus valdymas švietimo įstaigose. Darbo kodekso pakeitimų praktinis taikymas

6

Mokyklų vadovai, raštvedybos specialistai

KT-48

Mokytojų ir tėvų vaidmuo mokinių mokymosi motyvacijos skatinimui

6

Dalykų mokytojai, mokyklų bendruomenės komandos, tėvai

KT-49

Emocijų dizainas ugdyme

6

Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos

KT-50

Skaitymo strategijos ir jų mokymas per matematikos ir gamtos mokslų pamokas

18

Matematikos, gamtos mokslų mokytojai

KT-54

Išmaniųjų įrenginių panaudojimo ugdyme perspektyvos

6

Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai

KT-66

Gabių mokinių atpažinimas ir ugdymas – pagrindinės kryptys ir galimybės

6

Pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai

KT-68

Socialinio ir emocinio ugdymo plėtojimas pamokoje

18

Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai

KT-74

Duomenų naudojimas mokykloje. Kaip siekti geresnės ugdymo(si) kokybės?

18

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, mokyklų bendruomenės komandos

KT-75

Mokytojo pasiruošimas pamokai: nuo planavimo iki įgyvendinimo.

6

Dalykų mokytojai, pradinio ugdymo mokytojai, mokyklų bendruomenės komandos

KT-76

Anglų kalbos pradžiamokslis – A1 lygis

72

Dalykų mokytojai

KT-77

Anglų kalbos A2/B1 lygio suaugusiųjų mokymo programa

50

Dalykų mokytojai

KT-79

Mokymosi meditacija: kaip padėti mokiniams mokytis ir išmokti?

6

Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai

KT-83

Bendradarbiaujanti bendruomenė kaip geros mokyklos prielaida

40

Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos

KT-84

Inovacijų diegimas ikimokyklinėje/priešmokyklinėje įstaigoje: turinio aspektas

6

Ankstyvasisi/ikimokyklinis/priešmokyklinis ugdymas; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; formalių ir neformalių būrelių, studijų vadovai bei pedagogai, dirbantys su ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais

KT-85

Edukacinės bei mokymosi aplinkos kaip „trečiojo pedagogo“ vaidmuo mokymui/si ikimokyklinėje/priešmokyklinėje įstaigoje

6

Mokytojai, mokslinių konkursų laimėtojai, nepriklausomi tyrėjai, mokslininkai, išoriniai ekspertai/konsultantai

KT-86

Aktyvus muzikos klausymas ir improvizacijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, panaudojant informacines technologijas

6

Institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai

KT-88

Emocinio intelekto ir socialinių emocijų kompetencijų ugdymas

6

Institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai

KT-89

Socialinių ir emocinių kompetencijų tobulinimas mokykloje

18

Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos

KT-91

Emocinio intelekto lavinimas per komunikavimo metodus artimoje aplinkoje

6

Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos

KT-92

Kaip bendrauti su ugdytinių tėvais?“

6

Pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; mokyklų bendruomenės komandos

KT-93

Pamokos kokybės valdymo ir pasiekimų pokyčio matavimo praktika, siekiant ugdymo kokybės“

8

Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos

KT-94

Mokytojo įtaka stiprinant pradinių klasių mokinių motyvaciją

6

Pradinio ugdymo mokytojai

KT-96

Ugdomojo proceso planavimo ir realizavimo iš vaiko perspektyvos teoriniai ir praktiniai aspektai (ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas)

6

Institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai

KT-97

Kaip motyvuoti vaikus mokytis kalbos? Kalbos mokymo strategijos

6

Užsienio kalbų mokytojams

KT-98

Ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas - skirtingų mokinių poreikių tenkinimo galimybė

8

Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai

KT-100

Juvelyrinių papuošalų gaminimas technologijų pamokose

48

Technologijų mokytojai

KT-101

Neuromokslai apie socialines ir emocines kompetencijas: kas čia „Režisierius“?

12

Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos

KT-102

Biofeedback I laipsnio mokymai

18

Pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos; savivaldybių švietimo padalinių metodininkai, specialistai, kurie atsakingi už ikimokyklinį ugdymą

KT-103

Mokinių vertinimas ir įsivertinimas pamokoje

6

Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos, pagalbos mokiniui specialistai

KT-104

Muzikinė pertraukėlė: jaunesnio amžiaus vaikų dėmesio aktyvinimas

6

Muzikos mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai;

KT-105

Pozityvių santykių kultūra mokykloje, efektyvi komunikacija ir motyvacija

6

Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos

KT-106

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinima: duomenimis grįstų sprendimų priėmimas ir įgyvendinimas

18

Mokyklų bendruomenės komandos

KT-107

Tradiciniai ir judrieji žaidimai Lietuvoje

6

Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos; kultūros darbuotojai, etnografai, folkloro ansamblių vadovai

KT-108

Pedagogo streso ir įtampos valdymas

6

Institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai

KT-109

„Sunkūs“ ir „nevaldomi“ vaikai - mūsų didieji mokytojai

6

Pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos

KT-110

Asmens duomenų apsauga įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (ES) 2016/679: teisiniai aspektai

6

Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos

KT-111

Koriukai, jų atlikomo technologija. "Manipuliacijos” medžiaga

6

Technologijų mokytojai

KT-112

Darbo patirtis: ugdomosios veiklos lauke ir jų svarba ikimokykliniame amžiuje

6

Institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai

KT-113

Personalizuotas, individualizuotas, diferencijuotas mokymas siekiant vaiko ūgties

6

Dalykų mokytojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos

KT-114

Kaip taikyti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos kokybės standartus?

6

Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos

KT-115

Garso technologijų valdymas ir pritaikymas ugdymo procese

6

Meninio ugdymo, muzikos mokytojai; pradinio ir ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai

KT-116

Darbas Smart aplinkoje: naujausios programos ir įrengimai

6

Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos

KT-117

Literatūros dėstymo ir rengimo rašiniams metodika 9-12 klasėse

6

Lietuvių kalbos mokytojai

KT-118

Metodinės priemonės mokinio dienoraštis „Tavo pasaulis – tavo kelias į sėkmę“ pristatymas

6

Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos; socialiniai pedagogai; ugdymo karjerai specialistai

KT-119

Kaip tapti matomam? Šiuolaikiško mokytojo įvaizdžio kūrimas: įspūdis – įvaizdis - reputacija "

6

Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos

KT-120

Emocinio intelekto ugdymas su Kimochis programa praktikoje

6

Pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai

KT-120

Stresas ir perdegimas pedagogo darbe

6

Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; mokyklų bendruomenės komandos; psichologai, socialiniai pedagogai

KT-121

Įstaigos mikroklimato gerinimas. Komandinis darbas

6

Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos

KT-122

Biblioterapija ir biblioteka

6

Mokyklų bibliotekininkai

KT-123

Kūno kultūros aktualijos. Bendradarbiavimo gairės Kūno kultūros mokytojų asociacijos veikloje

6

Kūno kultūros mokytojai

KT-124

Piešimo svarba jaunojo dailininko ugdyme

6

Dailės mokytojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai

KT-125

Aplinka autizmo spektro sutrikimą turinčio vaiko ugdyme: efektyvaus ugdymo praktika

6

Pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos

KT-126

Stiprios komandos formavimas

6

Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos

KT-127

Folkloras – kūrybinių galių žadinimo mokykla

6

Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos;  neformaliojo švietimo būrelių vadovai, klasės auklėtojai, logopedai

KT-128

Ugdytinių individualios pažangos sustiprinimas ir įvertinimas

6

Pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai

KT-129

Edukaciniai  XXI a. vaikų žaidimai ir svajonės

6

Pradinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai

KT-130

Mokinių saviraiškos ir kūrybiškumo galimybės, ugdant muzikinius, vokalinius gebėjimus muzikos pamokoje

6

Muzikos ir pradinio ugdymo mokytojai

KT-131

Veiklos kokybės įsivertinimo metodikos taikymas mokykloje

6

Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos

KT-132

Ugdymo diferencijavimas, individualizavimas ir personalizavimas

Dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos; švietimo pagalbos specialistai

KT-133

Žaidimas ankstyvojo ir jaunesniojo amžiaus vaikų psichosocialinės adaptacijos procese

6

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai

KT-134

Emocijų, minčių ir netinkamo elgesio valdymas.

12

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai

KT-135

Mokinių įsivertinimas ir pažangos pamokoje pamatavimai: būdai, priemonės, veiksmingumas

6

Dalykų mokytojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos

KT-136

Brandos darbo rašymo keliai ir klystkeliai

6

Dalykų mokytojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai

KT-137

Projekto metodo panaudojimo galimybės įgyvendinant sveikatą stiprinančias veiklas ikimokyklinėje įstaigoje

6

Institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai

KT-138

Akademinių pasiekimų ir asmeninės ūgties dermė pamokoje taikant savivaldį ir personalizuotą mokymąsi

6

Dalykų mokytojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos

KT-139

Formuojamasis vertinimas mokinių pasiekimams ir pažangai

6

Dalykų mokytojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos

KT-140

Vaikų kūrybiškumo ugdymas teatriniais metodais

6

Institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai

Edukacinės programos, vykdomos Lietuvoje (EL)

Nr.

Programos pavadinimas

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

EL-13

Lietuvos dvarų kultūrinio paveldo integracijos galimybės ugdymo procese

12

Dalykų mokytojai, pradinio ugdymo mokytojai, mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos

EL-14

 Kultūrinio ir gamtinio ugdymo patirtis Druskininkų ugdymo įstaigose

12

Dalykų mokytojai, pradinio ugdymo mokytojai, mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos

EL-15

-2

12

Institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai

EL-16

Kraštotyros, amatų ir tradicijų saugojimo, perdavimo, etninio ir patyriminio ugdymo patirtis Klaipėdos rajono švietimo įstaigose

12

Dalykų mokytojai, pradinio ugdymo mokytojai, mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos

EL-17

Žemaitijos dvarų kultūrinio ir istorinio paveldo panaudojimas tarpdalykinei integracijai

12

Dalykų mokytojai, pradinio ugdymo mokytojai, mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos

EL-18

Kultūrinis ir gamtinis paveldas  Žagarės regioniniame parke

12

Dalykų mokytojai, pradinio ugdymo mokytojai, mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; mokyklų bendruomenės komandos

Edukacinės programos, vykdomos ne Lietuvos Respublikos teritorijoje (EU)

Akreditacijos numeris

Pavadinimas

Apimtis

Dalyviai

AIKOS kodas 213001185, įsakymas Nr. VK-85 (2017-08-24; galioja iki 2019-08-23 Specialiosios pedagoginės ir psichologinės pagalbos SUP turintiems mokiniams patirtis Vengrijos bendrojo ugdymo mokyklose 24 Švietimo įstaigų vadovai; dalykų mokytojai; pagalbos mokiniui specialistai
Nr. 213000762; 2016-04-28 įsakymas Nr. VK-59; galioja iki 2019-04-27 Švietimas ir pasaulio paveldo puoselėjimas Kroatijos Makarsko Andrije Kačica Miošica vidurinėje mokykloje 18 Dalykų mokytojai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai
Nr. 213000761; 2016-05-03 įsakymas Nr. VK-61; galioja iki 2019-05-02 Gabių vaikų ugdymo patirtis Latvijos Rygos lietuvių vidurinėje mokykloje 16 Dalykų ir pradinio ugdymo mokytojai; Švietimo įstaigų vadovai; pagalbos mokiniui specialistai; neformaliojo ugdymo mokytojai
AIKOS kodas 213001157; Įsakymas Nr. VK-83 (2017-06-29); Galioja iki 2020-06-28 Mokinių skaitymo gebėjimų ugdymas: Suomijos patirtis 18 Bibliotekininkai, dalykų ir pradinio ugdymo mokytojai
ID kodas 220197 AIKOS kodas 213001558
Įsakymo numeris ir data: VK-111 (2018-06-28)
Galioja iki 2021-06-27
Kūrybiškumo ugdymas mokykloje: Lenkijos mokytojų patirtis 18 Švietimo įstaigų vadovai; mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai; dalykų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai; neformaliojo ugdymo mokytojai; pagalbos mokiniui specialistai; bibliotekininkai
ID kodas 220195 AIKOS kodas 213001559
Įsakymo numeris ir data: VK-112 (2018-07-04)
Galioja iki 2021-07-03
Įtraukiojo ugdymo sėkmė: elgesio ar (ir) emocijų sunkumų arba sutrikimų turinčių mokinių ugdymo patirtis Český Krumlov gimnazijoje 18 Švietimo įstaigų vadovai; dalykų mokytojai; pagalbos mokiniui specialistai

Valstybės tarnautojams

Valstybės tarnautojams

Kauno rajono švietimo centro akredituotos valstybės tarnautojų kompetencijų tobulinimo programos
Nr. Programos pavadinimas Apimtis (val.)
VT-1 Organizacijos įvaizdžio kūrimas 8
VT-2 Darbo santykių teisinis reglamentavimas: darbo santykių įforminimas, vykdymas, pakeitimai ir nutraukimas; darbo ir poilsio laiko reglamentavimo teoriniai aspektai ir praktinės rekomendacijos 8
VT-3 Bendravimo ir bendradarbiavimo psichologiniai ypatumai valstybės tarnyboje 18
VT-4 Tarnybinis etiketas – valstybės tarnautojo įvaizdžio dalis. Valstybinės įstaigos reprezentavimo metodika 24
VT-5 Įstaigos dokumentų rengimas, tvarkymas ir apskaita: dažniausiai pasitaikančių klaidų analizė 8
VT-6 Valstybės tarnybos etika ir kovos su korupcija aktualijos 8
VT-7 Andragogikos pagrindai 18
VT-8 Gebėjimai, reikalingi derybų procese 8
VT-9 ECDL (7 moduliai) kompiuterinis raštingumas 60
VT-10 ECDL pradmenų (4 moduliai) kompiuterinis raštingumas 54
VT-11 Bendravimas su probleminiais klientais. Konstruktyvus konflikto sprendimas. Stresas ir jo įveikimo būdai 8
VT-12 Darbo santykių teisinio reglamentavimo naujovės ir jų praktinis taikymas 8
VT-13 Darbuotojų veiklos valdymas ir komandos darbo organizavimas. Veiklos optimizavimas šiuolaikinėmis sąlygomis 8
VT-14 2013-2015 m. Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų pristatymas 6
VT-15 (ES ir) Lietuvos antidiskriminacinė įstatyminė bazė 8
VT-16 Tarpkultūrinių kompetencijų ugdymas 8

Kultūros, švietimo ir sporto darbuotojams