Metodinė veikla

Metodinė veikla – tai mokytojų, mokyklų vadovų bei kitų specialistų organizuota veikla, vienijanti juos pagal veiklos ir ugdymo sritis, skirta kvalifikacijai ir praktinei veiklai tobulinti keičiantis gerąja pedagogine patirtimi, naujausia metodine bei dalykine informacija

(Rekomendacijos mokytojų metodinei veiklai organizuoti, patvirtintos 2005 m. rugpjūčio 31 d. ŠMM įsakymu Nr. ĮSAK – 1781)

Metodinės veiklos privalumai:
  •   Metodinė veikla yra orientuota į mokytojo kompetencijų ugdymą. Ji padeda mokytojams įgyti naujų, reikalingų kompetencijų.
  •   Mokytojai telkiami šalies ir Kauno rajono savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimui, siekiant nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir ugdymo proceso tobulinimo.
  •   Metodinė veikla padeda plėtoti mokytojų bendradarbiavimą ir dalijimąsi gerąja patirtimi, siekiant sėkmingo ugdymo turinio įgyvendinimo.
Metodinė veikla sudaro galimybes:
  • skleisti švietimo/pedagogikos naujoves;
  • vertinti, recenzuoti ir aprobuoti mokytojų parengtus metodinius darbus, metodines priemones, mokymo(si)  priemones, ir, autoriams pritarus, inicijuoti ir koordinuoti jų sklaidą; 
  • inicijuoti kvalifikacijos tobulinimo programų rengimą ir jų įgyvendinimą;
  • inicijuoti ir/ar organizuoti kitą veiklą, susijusią su dalyko ugdymu (olimpiadas, konkursus, pažintinius renginius ir kt.).
Kauno rajono mokytojų metodinę veiklą nuo 2007 metų koordinuoja Kauno rajono švietimo centras. Metodinį darbą rajone vykdo 25 dalykų mokytojų metodiniai būreliai. Metodinės veiklos tikslas – siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo.